logo naglowek

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa.
Instytucja Zarządzająca PROW 20140 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona www.koronakrakowa.pl współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.

Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa-projekty grantowe

Zbliża się termin składania wniosków na tzw. projekty grantowe w ramach  poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020. Planowany najbliższy termin składania wniosków to 15.01-30.01.2018r.

 

Zakres tematyczny i budżet najbliższych naborów na granty to:

 1. Lokalne dziedzictwo kulturowe (270 000 zł)
 2. Mała Infrastruktura sportowo-rekreacyjna (270 000 zł)
 3. Publikacje z obszaru historii, kultury i promocji walorów obszaru (270 000 zł).

Przypomnijmy, że Beneficjentami projektów grantowych mogą być m.in.: osoby fizyczne, organizacje społeczne, jednostki sektora finansów publicznych, osoby prawne czy parafie.

Poniżej przedstawiamy ogólne warunki przyznawania pomocy dotyczące właśnie projektów grantowych:

 • realizacja operacji nie jest możliwa bez środków publicznych
 • podmiot posiada numer identyfikacyjny (nadany przez ARiMR)
 • operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach
 • operacja inwestycyjna tylko na terenie LGD
 • inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji
 • grantobiorca nie wykonuje działalności gospodarczej (z tym, że w przypadku grantobiorcy, który zgodnie ze swoim statutem w ramach swojej struktury organizacyjnej powołał jednostki organizacyjne, takie jak sekcje lub koła, pomoc jest wypłacana nawet, gdy grantobiorca wykonuje działalność gospodarczą, jeżeli realizacja zadania, na które udzielony jest grant, nie jest związana z przedmiotem tej działalności)
 • wynikiem realizacji zadania grantowego nie może być wykonywanie działalności gospodarczej
 • projekt uzyska minimalną liczbę punktów niezbędną do wyboru operacji
 • pomoc przyznawana wyłącznie jeśli służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej.
 • nie przyznaje się pomocy na indywidualną promocję produktów lokalnych oraz organizację cyklicznych wydarzeń.
 • pomoc jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych, które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne bez możliwości ubiegania się o wyprzedzające finansowanie.
 • wysokość zadania w ramach grantu wynosi od 5 000,00 zł. do 50 000 zł. kosztów całkowitych
 • kwota dofinansowania wynosi 63,63% w przypadku jednostek sektora finansów publicznych lub 90% w przypadku innych jednostek
 • jednostki inne niż jst swój wkład własny mogą sfinansować wkładem pieniężnym lub niepieniężnym (np. w postaci pracy własnej świadczonej nieodpłatnie, gdzie każda godzina takiej pracy wyceniana jest na 23,21 zł).
 • w jednym projekcie grantowym max 20% całości grantu może być przeznaczona dla sektora publicznego
 • koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych (nie dotyczy jst)
 • limit przyznania pomocy wynosi 100 000 zł. na jednego grantobiorcę w całym okresie programowania

A oto jak wygląda sam proces realizacji projektów grantowych:

 1. LGD ogłasza konkurs na wybór grantobiorców i przeprowadza nabór.

2.LGD dokonuje wyboru grantobiorców – przeprowadza ocenę formalną, ocenę zgodności
z PROW i LSR oraz przyznaje grantobiorcy punkty wg Lokalnych Kryteriów Wyboru dostępnych na stronie www.koronakrakowa.pl

 1. Następnie LGD składa wniosek o przyznanie pomocy na projekt grantowy do Samorządu Województwa Małopolskiego (SW).
 2. Przyznanie pomocy na projekt grantowy potwierdza się zawarciem umowy o przyznaniu pomocy między LGD a SW.
 3. Po otrzymaniu grantu LGD zawiera umowy z wybranymi grantobiorcami.
 4. Grantobiorca realizuje zadanie zgodnie z umową i wytycznymi, po zrealizowaniu składa wniosek o płatność do LGD.
 5. LGD po zaakceptowaniu wniosku o płatność za wykonane zadanie wypłaca poniesione środki zgodnie z umową i procedurami.

Kryteria wyboru operacji

Rada oceniając projekty grantowe będzie brała pod uwagę m.in. innowacyjność projektu, doświadczenie w realizacji projektów, obszar realizacji i trwałość projektu czy zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności w zakresie integracji, rekreacji, edukacji i ekologii.

Szczegółowe informacje na temat procedury oceny i wyboru a także kryteriów wyboru operacji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej (www.koronakrakowa.pl – zakładka Dotacje PROW 2014-2020 – Lokalna Strategia Rozwoju) oraz w biurze Stowarzyszenia (Raciborowice, ul. J. Długosza 36, budynek zespołu szkół-boczne wejście, nr tel. 12 346 43 12).

Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa

Sonda dotycząca doradztwa

Sonda dotycząca wpływu realizacji LSR i działalności LGD na poprawę jakości życia na obszarze LGD

sonda lsr

Ocena satysfakcji z miejsca zamieszkania

sonda2

Język strony

enfrdeitptrues

Działaj Lokalnie

logo dzialajlokalnie

Kanał YouTube

Aplikacja Carotty

main icon

Archiwalna strona WWW

Polecamy

baner
baner

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

  
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk