logo naglowek

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa.
Instytucja Zarządzająca PROW 20140 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona www.koronakrakowa.pl współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.

Nabór nr 3/2018/G

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa działająca na terenie gmin: Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów- Luborzyca, Michałowice, Wielka Wieś, Zielonki informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantóww ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez  społeczność”,objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskichna lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania w zakresie: Grant Publikacje.

Zachowanie dziedzictwa lokalnego - w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 22.02.2018 do 12.03.2018

Miejsce i tryb składania wniosków:

 1. Grantobiorca składa wniosek w terminie wskazanym w ogłoszeniu, poprzez Generator wniosków dostępny na stronie internetowej lgd.witkac.pl.
 2. Wniosek należy złożyć w Generatorze wraz z wymaganymi załącznikami. Załączniki należy dołączyć w formie skanów, PDF lub jpg lub w formie innych plików według wskazań w ogłoszeniu o naborze.
 3. Gdy w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze Generator wniosków przestanie działać, odstępuje się od wymogu złożenia wniosku za pośrednictwem Generatora wniosków. Wówczas wnioski i załączniki  można składać bezpośrednio w Biurze LGD w formie papierowej na formularzu wniosku udostępnionym w dokumentacji konkursowej oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD. Niniejsze informacje Biuro LGD niezwłocznie publikuje na stronie internetowej.
 4. W celu autoryzacji wniosku złożonego w Generatorze, wnioskodawca ma obowiązek w terminie trwania naboru złożyć tożsamy wniosek w wersji papierowej  wraz z załącznikami bezpośrednio w Biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa ul Jana Długosza 36, 32-091 Raciborowice od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30. Wniosek powinien być podpisany przez Grantobiorcę, pełnomocnika lub osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Grantobiorcy.
 5. Dostarczenie do Biura LGD wniosku w wersji papierowej na którym suma kontrolna jest tożsama z sumą kontrolną wniosku złożonego w Generatorze przy zachowaniu zapisów  wskazanych w punkcie d jest warunkiem ważnego   i skutecznego złożenia wniosku. W przeciwnym razie wniosek zostanie odrzucony na etapie oceny zgodności z LSR. Pracownik LGD poświadcza fakt złożenia wersji papierowej wniosku poprzez podbicie pieczęci wpływu  z oznaczeniem nazwy LGD i daty wpływu oraz złożenie własnoręcznego podpisu (ewentualnie pieczęci imiennej z parafą).
 6. Datą wpływu wniosku jest data i godzina jego złożenia poprzez Generator wniosków, a w przypadku awarii Generatora datą wpływu wniosku jest data i godzina jego złożenia bezpośrednio w biurze LGD.

W przypadku, o którym mowa w pkt. 3 datą wpływu wniosku jest data i godzina jego złożenia bezpośrednio w Biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa ul Jana Długosza 36, 32-091 Raciborowice od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

Termin składania wniosków w Generatorze upływa w dniu 12.03.2018 o godzinie 15:30. Termin autoryzacji wniosków złożonych w Generatorze upływa w dniu 12.03.2018 o godzinie 15:30.

W trakcie naboru wniosków oraz na każdym etapie oceny i wyboru grantobiorców, Grantobiorcy przysługuje prawo do wycofania wniosku. W terminie składania wniosków Grantobiorca może również wycofać pojedyncze deklaracje. W tym celu Grantobiorca powinien złożyć w Biurze LGD pismo wycofujące podpisane przez Grantobiorcę lub pełnomocnika lub osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Grantobiorcy.

Zakres tematyczny operacji:

Cel ogólny I CO1.0: Świadome i aktywne społeczeństwo dysponujące odpowiednim zapleczem infrastrukturalnym.

Cel szczegółowy CS1.1: Odpowiedzialne i aktywne lokalne społeczności posiadające kompetencje do podnoszenia jakości  życia.

 

Przedsięwzięcie P1.1.4 : Projekty edukacyjne, ekologiczne oraz z obszaru ochrony, zachowania i/lub promocji dziedzictwa lokalnego.

Wskaźnik właściwy w ramach naboru: Liczba publikacji z zakresu ochrony, zachowania i/lub promocji dziedzictwa lokalnego – 10 sztuk.

Wskaźnik rezultatu: Właściwy dla przyjętego wskaźnika produktu w ramach naboru- Liczba projektów wykorzystujących lokalne zasoby przyrodnicze, kulturowe, historyczne, turystyczne, produkty lokalne.

Limit środków dostępny w naborze: 270 000,00 zł

Wysokość grantu (wartość jednego zadania wynosi:

- Minimalna kwota grantu: 5 000,00 zł

- Maksymalna kwota grantu: 50 000,00zł

Intensywność wsparcia: dla projektów grantowych to 90% przy 10% wkładu własnego (z zastrzeżeniem ograniczeń dotyczących rodzaju beneficjenta, minimalnych i maksymalnych wartości operacji oraz limitów wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”). W przypadku jednostek sektora finansów publicznych kwota dofinansowania wynosi 63,63%.

 

Wsparcie udzielane jest w formie: refundacji kosztów.

Warunki udzielenia wsparcia:

1.Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.

2.Zgodność zadania z zakresem tematycznym projektu grantowego wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

3.Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) tj. zgodność operacji z celami ogólnymi, celami szczegółowymi oraz wskaźnikami zawartymi w LSR.

4.Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie   minimalnej liczby punktów.

5.Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

UWAGA: o wsparcie finansowe nie mogą ubiegać się przedsiębiorcy z wyłączeniem sytuacji o której mowa w 29 pkt. 4 ust. 3 b rozporządzenia MRiRW ( w przypadku grantobiorcy, który zgodnie ze swoim statutem  w ramach swojej struktury organizacyjnej powołał jednostki organizacyjne takie jak sekcje lub koła pomoc jest wypłacana nawet gdy grantobiorca wykonuje działalność gospodarczą, jeżeli realizacja zadania na które jest udzielony grant , nie jest związana z przedmiotem tej działalności, ale jest związana z przedmiotem działalności jednostki organizacyjnej grantobiorcy.

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.koronakrakowa.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 50% z możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów tj.  14.

Pozycja na liście rankingowej:

Pomoc przysługuje Grantobiorcom według kolejności  uszeregowanej od największej liczby punktów uzyskanych przez operację w zakresie oceny zgodności z kryteriami wyboru.

W przypadku, gdy dwie lub więcej zadań uzyskało w procesie oceny zgodności z kryteriami wyboru taką samą liczbę punktów, o miejscu na liście Grantobiorców decyduje liczba punktów uzyskanych w wyniku oceny według kryteriów wskazanych jako premiujące. Gdy nadal nie jest możliwe ustalenia kolejności zadań, tzn. gdy dwa lub więcej zadań uzyskało w ocenie taką samą liczbę punktów w kryteriach wskazanych jako premiujące, o miejscu na liście grantobiorców decyduje data i godzina wpływu wniosku.

Formularz wniosku o powierzenie grantu, oraz formularz wniosku o rozliczenie grantu, formularz umowy o powierzenie grantu, i sprawozdania końcowego realizacji zadania są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa miejscowość: ul. Jana Długosza 36, 32-091 Raciborowice w godz. od 7.30 do 15.30.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

 1. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udzielenia wsparcia i kryteriów wyboru operacji.
 2. Dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca posiada:

- doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub

- zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub

- kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować jeżeli jest osobą fizyczną, lub

- wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować.

 1. Oświadczenie właściciela/ współwłaściciela nieruchomości
 2. Oświadczenie  o złożeniu tożsamej wersji papierowej i elektronicznej wniosku o przyznanie pomocy i załączników – Załącznik wymagany wówczas, gdy w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze Generator wniosków przestanie działać.
 3. Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych składane do wniosku o powierzenie grantu.

Wnioskodawca składa w Biurze LGD dokumentację wersji elektronicznej i papierowej – 1 komplet

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa oraz pod numerem  tel. 12 346 43 12, 664 067 821 w godz. od 7.30 do 15.30

Uwagi usprawniające złożenie wniosku:

 1. Wniosek powinien być wypełniony we wszystkich polach. Jeśli jakieś polecenie/ pytanie nie dotyczy Wnioskodawcy należy wpisać „-”, a w przypadku danych liczbowych wstawić wartość „0,00”.
 2. Wniosek wraz z załącznikami powinien być podpisany we wszystkich wymaganych polach.
 3. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć na obowiązującym formularzu w formie papierowej i elektronicznej (płyta CD/DVD – zawiera formularz wniosku w wersji edytowalnej).
 4. Dokumentacja konkursowa powinna być umieszczona np. w skoroszycie/ segregatorze itp., a dokumenty, które mają wiele stron powinny być spięte w jeden dokument.
 5. Załączniki powinny być ułożone zgodnie z kolejnością wpisu w sekcji wniosku „Wykaz załączników”. Załączniki mające większą liczbę stron należy spiąć w jeden dokument. Proszę pamiętać o uwzględnieniu w wykazie załączników wszystkich załączanych dokumentów – szczególnie mowa o załącznikach dodatkowych (innych) nie ujętych w wykazie załączników.
 6. Przy składaniu wniosku należy przedłożyć do wglądu oryginały dokumentów, które wymagają potwierdzenia za zgodność z oryginałem.

Sonda dotycząca doradztwa

Sonda dotycząca wpływu realizacji LSR i działalności LGD na poprawę jakości życia na obszarze LGD

sonda lsr

Ocena satysfakcji z miejsca zamieszkania

sonda2

Język strony

enfrdeitptrues

Działaj Lokalnie

logo dzialajlokalnie

Kanał YouTube

Aplikacja Carotty

main icon

Archiwalna strona WWW

Polecamy

baner
baner

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

  
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk