logo naglowek

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa.
Instytucja Zarządzająca PROW 20140 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona www.koronakrakowa.pl współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.

OGŁOSZENIE O PLANOWANEJ REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ

OGŁOSZENIE O PLANOWANEJ REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ NR 1/2018/W
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
STOWARZYSZENIE KORONA PÓŁNOCNEGO KRAKOWA
DZIAŁAJĄCA NA TERENIE GMIN: IGOŁOMIA- WAWRZEŃCZYCE, KOCMYRZÓW- LUBORZYCA, MICHAŁOWICE, WIELKA WIEŚ, ZIELONKI
informuje o planowanej realizacji operacji własnej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

I. Instytucja planująca realizację operacji własnej: Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa

II. Zakres tematyczny operacji:Operacja własna będzie realizowana w następującym zakresie określonym w Rozporządzeniu (DZ. U. poz. 1570 z późń zm):promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

III. Operacja będzie realizować następujące cele i przedsięwzięcia wpisane do LSR:
Cel ogólny: CO1.0 Świadome i aktywne społeczeństwo dysponujące odpowiednim zapleczem infrastrukturalnym
Cel szczegółowy: CS1.1 Odpowiedzialne i aktywne lokalne społeczności posiadające kompetencje do podnoszenia jakości życia
Przedsięwzięcie: P1.1.5 Marka Lokalna „Spichlerz Koronny”


IV. Operacja zakłada realizację następujących wskaźników LSR:
- wskaźnik produktu: Liczba projektów własnych mających na celu wdrożenie Marki Lokalnej
- wskaźnik rezultatu: Liczba wdrożonych Marek Lokalnych


Realizacja operacji będzie obejmować:
- Organizację 2 spotkań informacyjno-promocyjnych na temat wdrażania marki lokalnej Spichlerz Koronny dla ok. 20 uczestników łącznie. Czas trwania każdego spotkania to minimum 3 godziny lekcyjne. Spotkania będą bezpłatne. Spotkania informacyjno-promocyjne muszą zostać przeprowadzone przez osobę/podmiot posiadający doświadczenie, wiedzę i kwalifikacje w zakresie produktów lokalnych i marki lokalnej, w ich trakcie musi zostać zapewniony catering w formie przerwy kawowej, a także sala z zapleczem technicznym- rzutnik, ekran, flipchart.
W stosownym czasie przed spotkaniami zostaną przeprowadzone skuteczne działania promocyjno-informacyjne, tak aby informacje dotyczące spotkań dotarły do potencjalnych użytkowników znaku marki lokalnej Spichlerz Koronny.

- Opracowanie gadżetów informacyjno-promocyjnych– opracowanie, skład i wykonanie: opracowane zostaną min. 4 różne rodzaje gadżetów promocyjnych służących wprowadzaniu marki Spichlerz Koronny (kosz
zakupowy wiklinowy (min. 100 szt.), torba materiałowa z nadrukiem (min.500 szt.), magnesy z warstwą laminatu (min. 500 szt.), papierowa korona do składania (min. 500 szt.)

- Opracowanie roll-up informacyjno-promocyjnego– opracowanie, skład graficzny i wykonanie: zostanie opracowany 1 roll-up informacyjno-promocyjny marki lokalnej Spichlerz Koronny (rozmiar ok. 85 cm/200 cm, pełny kolor, jednostronny)

- Opracowanie przenośnej ścianki reklamowej (wraz z trybunką) - opracowanie, skład graficzny i wykonanie: (wysokość 2,5 m, szerokość 3 m, kształt serpentyna, nadruk 1- stronny)

- Opracowanie gadżetów wystawienniczych Spichlerz Koronny (skrzynki drewniane, tace drewniane, garnki, miski gliniane itp.)- opracowanie, skład graficzny i wykonanie autorskiego zestawu dedykowanego marce Spichlerz Koronny. Opracowany zestawu wystawienniczy ma służyć LGD wprowadzaniu marki lokalnej, celom promocyjno-edukacyjnym (pod kątem rozwoju przedsiębiorczości lokalnej), eksponować znak na różnych nośnikach motywując do wykorzystania przez użytkowników znaku.

- Oznakowany namiot wystawienniczy 3 x 6 m (wraz z osprzętem)- opracowanie graficzne oznakowania i wykonanie

- Opracowanie broszury informacyjno- promocyjnej - opracowanie, skład graficzny i wykonanie: (4 strony, pełen kolor, papier kreda, format A5).

- Katalog promocyjny dot. produktów/usług oznaczonych znakiem– opracowanie, skład graficzny i wykonanie: (ok. 20 stron, pełen kolor, papier kreda, elementy lakierowane, format A5 lub zbliżony).

- Wykonanie fotografii na terenie Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa celem przygotowania broszury informacyjno-promocyjnej i katalogu promocyjnego dot. produktów/usług – seria co najmniej 20-30 zdjęć, zatwierdzonych przez Stowarzyszenie.

- Tekst informacyjno-promocyjny- opracowany w celu upowszechnienia informacji o możliwości zdobycia znaku marki lokalnej Spichlerz Koronny i zasadach przyznawania znaku, wydanie go w formie artykułów informacyjno-promocyjnych w prasie regionalnej

- informacje prasowe.

- Statuetkę „Spichlerz Koronny”– wypracowanie autorskiego pomysłu, zaprojektowanie, wyprodukowanie min. 10 szt. statuetek.

- Organizację gali wręczenia statuetek „Spichlerz Koronny”- dla ok. 50 uczestników (użytkowników znaku, partnerów LGD) łącznie. Organizacja gali musi zawierać: przygotowanie i rozesłanie zaproszeń, zapewnienie odpowiednio dużej Sali na terenie LGD, catering, prowadzenie oraz występ lokalnego artysty.

- Koordynację merytoryczną procesu wdrażania lokalnej marki (wsparcie potencjalnych użytkowników w procesie aplikowania o znak marki lokalnej Spichlerz Koronny, m.in. wsparcie w przygotowaniu wniosku) oraz organizację spotkań i prac Kapituły przyznawania znaku marki lokalnej Spichlerz Koronny (powołanej przez Stowarzyszenie LGD Korona Północnego Krakowa celem przyznawania znaku marki lokalnej Spichlerz Koronny). Do zadań Kapituły należeć będzie m.in.: analiza przedłożonych wniosków o przyznanie znaku marki lokalnej, wskazanie na podstawie analizy dodatkowych dokumentów do weryfikacji pod kątem konkretnego kryterium przyznawania znaku, konsultacje wyników pomiędzy członkami kapituły (w przypadku odmówienia przyznania znaku - przygotowanie rekomendacji dla wnioskodawców odnośnie dostosowania produktu/usługi do kryteriów Konkursu), przygotowanie protokołu z posiedzenia oraz uzasadnienia decyzji w formie pisemnej, promocja znaku marki lokalnej Spichlerz Koronny.
Koordynacja obejmuje obsługę administracyjną posiedzeń Kapituły przyznawania znaku marki lokalnej Spichlerz Koronny (co najmniej dwóch w naborze) oraz organizację wizyty oceniającej Kapituły - wizytacji w miejscu/miejscach prowadzenia działalności kandydatów do miana marki lokalnej.

- Doradztwo prawne- usługę prawą w zakresie zaktualizowania Regulaminu przyznawania marki oraz weryfikacji prawidłowości przeprowadzenia procesu nadania znaku marki lokalnej Spichlerz Koronny poszczególnym podmiotom.


Wysokość środków przeznaczonych na realizację operacji: 55 000,00 zł


Ww. operacja będzie realizowana przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa jako operacja własna pod warunkiem, że nikt inny uprawniony do wsparcia, w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie internetowej www.koronakrakowa.pl nie zgłosi zamiaru realizacji takiej operacji.

1. Termin i miejsce składania informacji o zamiarze realizacji operacji: Termin składania formularza zgłoszeniowego: od 1.08.2018 do 31.08.2018 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 Zgłoszenia, które wpłyną do biura LGD po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane. Miejsce składania formularza zgłoszeniowego: Biuro Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa ul. Jana Długosza 36, 32-091 Raciborowice.

2. Tryb składania informacji o zamiarze realizacji operacji: Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w punkcie 2 ogłoszenia na „Formularzu zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD” w formie papierowej w jednym egzemplarzu. Formularz zgłoszenia składany jest przez Wykonawcę osobiście, przez pełnomocnika lub przez inną osobę upoważnioną. Zgłoszenia nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. Kryteria wyboru operacji. Kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie www.koronakrakowa.pl w zakładce „Dotacje PROW 2014-2020” / Lokalna Strategia Rozwoju Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji własnej wynosi: 50% możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów, która wynosi 14 pkt., tj. 7 pkt.

3. Informacja o wymaganych dokumentach:

- Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD,

- Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów podmiotowych uprawniających do ubiegania się o wsparcie w tym dla:

a. osób fizycznych: kopia dokumentu tożsamości potwierdzona za zgodność z oryginałem lub/i (jeśli dotyczy) oryginał zaświadczenia z właściwej Ewidencji Ludności o miejscu pobytu stałego lub czasowego, w przypadku gdy dowód osobisty został wydany na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U.poz.212), zgodnie z którym w treści dowodu brak jest adresu zameldowania lub gdy jest ono różne od miejsca zameldowania na pobyt stały, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku w/s zamiaru realizacji operacji;

b. osób prawnych: - kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem umowy spółki lub statut spółdzielni, innej osoby prawnej zainteresowanej złożeniem wniosku w/s zamiaru realizacji operacji;
- kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem zaświadczenia o posiadaniu osobowości prawnej przez kościelną jednostkę organizacyjną wystawione przez Wojewodę lub Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku w/s zamiaru realizacji operacji;

c. jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną: kopia dokumentu/ów określających lub potwierdzających: zdolność prawną oraz posiadanie siedziby lub prowadzenie działalności na obszarze objętym LSR; d. spółek cywilnych: kopia umowy spółki oraz dokumentów, o których mowa wyżej w pkt. (a) – (c) dotyczących wszystkich wspólników. 

- Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa sporządzone na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia, wypełniony zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego ogłoszenia (dotyczy podmiotów wykonujących działalność gospodarczą). 3.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1: Formularz Zgłoszenia zamiaru realizacji operacji.

Załącznik nr 2: Lokalne kryteria wyboru operacji własnych LGD

Załącznik nr 3: Karta oceny Wykonawców

Załącznik nr 4: Procedura oceny i wyboru operacji własnych LGD

Załącznik nr 5: Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa

Załącznik nr 6: Zasady wypełniania oświadczenia o wielkości przedsiębiorstw

Sonda dotycząca doradztwa

Sonda dotycząca wpływu realizacji LSR i działalności LGD na poprawę jakości życia na obszarze LGD

sonda lsr

Ocena satysfakcji z miejsca zamieszkania

sonda2

Język strony

enfrdeitptrues

Działaj Lokalnie

logo dzialajlokalnie

Kanał YouTube

Aplikacja Carotty

main icon

Archiwalna strona WWW

Polecamy

baner
baner

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

  
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk