logo naglowek

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa.
Instytucja Zarządzająca PROW 20140 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona www.koronakrakowa.pl współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.

Ogłoszenie o planowanej realizacji operacji własnej

OGŁOSZENIE O PLANOWANEJ REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ NR 2/2018/W LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA  STOWARZYSZENIE KORONA PÓŁNOCNEGO KRAKOWA DZIAŁAJĄCA NA TERENIE GMIN: IGOŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE, KOCMYRZÓW-LUBORZYCA, MICHAŁOWICE, WIELKA WIEŚ, ZIELONKI informuje o planowanej realizacji operacji własnej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

I. Instytucja planująca realizację operacji własnej: Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa

II. Zakres tematyczny operacji: Operacja własna będzie realizowana w następującym zakresie określonym
w Rozporządzeniu (DZ. U. poz. 1570 z późń zm): promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

III. Operacja będzie realizować następujące cele i przedsięwzięcia wpisane do LSR:
Cel ogólny: CO2.0 Rozwinięta, świadoma i odpowiedzialna społeczność lokalnych przedsiębiorców, identyfikujących się ze środowiskiem społecznym, oferujących innowacyjne usługi i produkty
Cel szczegółowy: CS2.2 Stworzenie infrastruktury i/lub narzędzi wspierających aktywność biznesową podmiotów prowadzących działalność gospodarczą
Przedsięwzięcie: P2.2.1 Lokalne produkty żywnościowe i rękodzielnicze wypromowane przez LGD

IV. Operacja zakłada realizację następujących wskaźników LSR:
- wskaźnik produktu: Liczba operacji związanych z promocją lokalnych produktów żywnościowych i rękodzielniczych wytwarzanych na obszarze LGD
- wskaźnik rezultatu: Liczba podmiotów, które wytwarzają promowane przez LGD lokalne produkty żywnościowe i rękodzielnicze

Realizacja operacji będzie obejmować:
• Inwentaryzację i wybór lokalnych produktów żywnościowych i rękodzielniczych, które będą promowane w ramach projektu.
• Organizację naboru podmiotów z terenu LGD, które prowadzą produkcję i sprzedaż lokalnych produktów żywnościowych i rękodzielniczych: opracowanie regulaminu naboru oraz kryteriów wyboru. Opracowanie wzorów niezbędnych dokumentów i przeprowadzenie oceny i wyboru podmiotów, które zostaną zaangażowane w projekt.
• Opracowanie graficzne i wykonanie 5 wewnętrznych stojaków informacyjno-promocyjnych: zostanie zakupione 5 stojaków ze zbiorczymi informacjami na temat produktów, które będą promowane w ramach projektu, stojaki zostaną ustawione w 5 Urzędach Gmin na całym terenie LGD.
• Opracowanie i wykonanie 5 wewnętrznych stojaków na ulotki: zostanie zakupione 5 stojaków na ulotki i katalogi promocyjne projektu, które będą stanowiły komplet z wewnętrznymi stojakami informacyjno-promocyjnymi.
• Opracowanie graficzne i wykonanie tabliczek informacyjnych: zostaną wykonane personalizowane tablice na temat każdego z podmiotów zaangażowanych w ramach projektu, które zostaną ustawione na terenie gospodarstwo lub miejsc prowadzenia sprzedaży produktów znajdujących się na obszarze LGD.
• Opracowanie roll-up informacyjno-promocyjnego – opracowanie, skład graficzny i wykonanie: zostaną opracowane 3 roll-upy informacyjno-promocyjnych (rozmiar ok. 100 cm/200 cm, pełny kolor, jednostronny). Rollupy będą elementem informacyjno- promocyjnym wykorzystywanym w trakcie organizacji targów produktów lokalnych. Będą one stanowiły element informacyjno-promocyjny projektu oraz promowanych produktów.
• Oznakowany namiot wystawienniczy 3,0 x 3,0 m - opracowanie graficzne oznakowania
i wykonanie 15 szt. namiotów wystawienniczo-promocyjnych (wraz z wyposażeniem- torba transportowa, obciążniki), będących nośnikami oznakowania projektowego.
• Opracowanie broszury informacyjno-promocyjnej – opracowanie graficzne i merytoryczne, skład graficzny i wydruk, dostawa: (4 strony, pełen kolor, papier kreda, format A5 (złożony A4), nakład 5 000 szt.).
• Katalog promocyjny dot. wszystkich promowanych produktów żywnościowych – opracowanie graficzne i merytoryczne, skład graficzny i wydruk, dostawa: (ok. 20 stron, pełen kolor, papier kreda, elementy lakierowane, format A5), nakład 2 500 szt.
• Wykonanie fotografii celem przygotowania broszury informacyjno-promocyjnej i katalogu promocyjnego dot. promowanych produktów – seria co najmniej 30 zdjęć, zatwierdzonych przez przedstawicieli Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację operacji: 55 000,00 zł

Ww. operacja będzie realizowana przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa jako operacja własna pod warunkiem, że nikt inny uprawniony do wsparcia, w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie internetowej www.koronakrakowa.pl nie zgłosi zamiaru realizacji takiej operacji.

1. Termin i miejsce składania informacji o zamiarze realizacji operacji:

Termin składania formularza zgłoszeniowego: od 26.11.2018 do 27.12.2018 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.
Zgłoszenia, które wpłyną do biura LGD po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane.
Miejsce składania formularza zgłoszeniowego: Biuro Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa ul. Jana Długosza 36, 32-091 Raciborowice.

2. Tryb składania informacji o zamiarze realizacji operacji:

Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w punkcie 2 ogłoszenia na „Formularzu zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD” w formie papierowej w jednym egzemplarzu.
Formularz zgłoszenia składany jest przez Wykonawcę osobiście, przez pełnomocnika lub przez inną osobę upoważnioną. Zgłoszenia nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.

Kryteria wyboru operacji.

Kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie www.koronakrakowa.pl w zakładce „Dotacje PROW 2014-2020” / Lokalna Strategia Rozwoju
Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji własnej wynosi: 50% możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów, która wynosi 14 pkt., tj. 7 pkt.

3. Informacja o wymaganych dokumentach:
• Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD,
• Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów podmiotowych uprawniających do ubiegania się
o wsparcie w tym dla:
a. osób fizycznych: kopia dokumentu tożsamości potwierdzona za zgodność z oryginałem lub/i (jeśli dotyczy) oryginał zaświadczenia z właściwej Ewidencji Ludności o miejscu pobytu stałego lub czasowego, w przypadku gdy dowód osobisty został wydany na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U.poz.212), zgodnie z którym w treści dowodu brak jest adresu zameldowania lub gdy jest ono różne od miejsca zameldowania na pobyt stały, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku w/s zamiaru realizacji operacji;
b. osób prawnych:
- kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem umowy spółki lub statut spółdzielni, innej osoby prawnej zainteresowanej złożeniem wniosku w/s zamiaru realizacji operacji;
- kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem zaświadczenia o posiadaniu osobowości prawnej przez kościelną jednostkę organizacyjną wystawione przez Wojewodę lub Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku w/s zamiaru realizacji operacji;
c. jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną: kopia dokumentu/ów określających lub potwierdzających: zdolność prawną oraz posiadanie siedziby lub prowadzenie działalności na obszarze objętym LSR;
d. spółek cywilnych: kopia umowy spółki oraz dokumentów, o których mowa wyżej w pkt. (a) – (c) dotyczących wszystkich wspólników.
• Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa sporządzone na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia, wypełniony zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego ogłoszenia (dotyczy podmiotów wykonujących działalność gospodarczą).

4. Załączniki:
Załącznik nr 1: Formularz Zgłoszenia zamiaru realizacji operacji.
Załącznik nr 2: Lokalne kryteria wyboru operacji własnych LGD
Załącznik nr 3: Karta oceny Wykonawców
Załącznik nr 4: Procedura oceny i wyboru operacji własnych LGD
Załącznik nr 5: Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa
Załącznik nr 6: Zasady wypełniania oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa

Sonda dotycząca doradztwa

Sonda dotycząca wpływu realizacji LSR i działalności LGD na poprawę jakości życia na obszarze LGD

sonda lsr

Ocena satysfakcji z miejsca zamieszkania

sonda2

Język strony

enfrdeitptrues

Działaj Lokalnie

logo dzialajlokalnie

Kanał YouTube

Aplikacja Carotty

main icon

Archiwalna strona WWW

Polecamy

baner
baner

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

  
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk