logo naglowek

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa.
Instytucja Zarządzająca PROW 20140 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona www.koronakrakowa.pl współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.

Nabór nr 1/2019

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa działająca na terenie gmin: Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów- Luborzyca, Michałowice, Wielka Wieś, Zielonki informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zwaną dalej „LSR”, przez:

a) tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi w rozumieniu art. 3 pkt 2 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str. 1, z późn. zm.) – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463, z późn. zm.), w których jest wykonywana działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności wykonywanej w tym inkubatorze jest przetwarzanie żywności - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wsparcie udzielane jest w formie: refundacji.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 07.01.2019 do 21.01.2019

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa miejscowość: ul. Jana Długosza 36, 32-091 Raciborowice w godz. od 7.30 do 15.30.

Zakres tematyczny operacji:

Przedsięwzięcie: Inkubator lokalnego przetwórstwa (centrum przetwórstwa lokalnego) wraz z promocją produktów i usług

Wskaźnik: Liczba centrów przetwórstwa lokalnego.

Warunki udzielenia wsparcia:

1.Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.

2.Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).

3.Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

4.Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.koronakrakowa.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 50% z możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów tj.  6.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego - www.prow.malopolska.pl

Formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, LSR, kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa miejscowość: ul. Jana Długosza 36, 32-091 Raciborowice w godz. od 7.30 do 15.30

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 450 000,00 zł.

1 beneficjent może otrzymać pomoc w wysokości 450 000,00 zł.

Intensywność pomocy na jedną operację wynosi: 

  1. a) 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych, 
  2. b) 70% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
    o swobodzie działalności gospodarczej, 
  3. c) 100% – w przypadku pozostałych podmiotów.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:

  1. Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami- 2 komplety
  2. Wniosek w wersji elektronicznej zapisany w formatach EXEL, biznesplan zapisany w formacie WORD
  3. Oświadczenie  o złożeniu tożsamej wersji papierowej i elektronicznej wniosku o przyznanie pomocy
  4. Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa oraz pod numerem  tel. 12 346 43 12, 664 067 821 w godz. od 7.30 do 15.30

Dokumentacja aplikacyjna:

1. Ogłoszenie o naborze wniosków nabór 1/2019
2. Wniosek o przyznanie pomocy
3. Wniosek o przyznanie pomocy – instrukcja
4. Biznesplan
5. Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu
6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis
7. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
8. Oświadczenie beneficjenta o tożsamości wersji papierowej i elektronicznej
9. Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa
10. Zasady wypełniania oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa
11. BP narzędzie pomocnicze/tabele pomocnicze

Dokumentacja inna/pomocnicza:

1. Procedura wyboru operacji indywidualnych
2. Lokalne kryteria wyboru operacji przedsiębiorczość
3. Umowa - wzór
4. Wykaz działek ewidencyjnych
5. Wniosek o płatność
6. Wniosek o płatność instrukcja
7. Zestawienie rzeczowo-finansowe
8. Grupy defaworyzowane
9. Kary administarcyjne
10. Kary administracyjne zał.3a
11. Sprawozdanie z realizacji biznesplanu

 

Sonda dotycząca doradztwa

Sonda dotycząca wpływu realizacji LSR i działalności LGD na poprawę jakości życia na obszarze LGD

sonda lsr

Ocena satysfakcji z miejsca zamieszkania

sonda2

Język strony

enfrdeitptrues

Działaj Lokalnie

logo dzialajlokalnie

Kanał YouTube

Aplikacja Carotty

main icon

Archiwalna strona WWW

Polecamy

baner
baner

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

  
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk