logo naglowek

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa.
Instytucja Zarządzająca PROW 20140 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona www.koronakrakowa.pl współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.

OGŁOSZENIE O PLANOWANEJ REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE KORONA PÓŁNOCNEGO KRAKOWA DZIAŁAJACA NA TERENIE GMIN : IGOŁOMIA- WAWRZEŃCZYCE, KOCMYRZÓW- LUBORZYCA, MICHAŁOWICE, WIELKA WIEŚ, ZIELONKI

informuje o planowanej realizacji operacji własnej w ramach poddziałania 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramachstrategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

  • Instytucja planująca realizację operacji własnej: Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa
  • Zakres tematyczny operacji: Operacja własna będzie realizowana w następującym zakresie określonym w Rozporządzeniu (DZ. U. poz. 1570 z późn zm): Zachowanie dziedzictwa lokalnego
  • Operacja będzie realizować następujące cele i przedsięwzięcia wpisane do LSR:

 

Cel ogólny: CO1.0 Świadome i aktywne społeczeństwo dysponujące odpowiednim zapleczem  infrastrukturalnym

Cel szczegółowy: CS1.1 Odpowiedzialne i aktywne lokalne społeczności posiadające kompetencje do podnoszenia jakości życia

Przedsięwzięcie: P1.1.4 Projekty edukacyjne, ekologiczne oraz z obszaru ochrony, zachowania i/lub promocji dziedzictwa lokalnego

  • Operacja zakłada realizację następujących wskaźników LSR:

- wskaźnik produktu: Liczba projektów własnych LGD mających na ceku ochronę, zachowanie i/lub promocję dziedzictwa lokalnego

- wskaźnik rezultatu: Operacje wykorzystujące lokalne zasoby przyrodnicze, kulturowe, historyczne, turystyczne, produkty lokalne

Realizacja operacji będzie obejmować:

Opracowanie scenariusza i realizację filmów promujących obszar Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa, z uwzględnieniem opracowania graficznego, montażu  z udźwiękowieniem.  Filmy powinny mieć charakter nowoczesny, dynamiczny, ukazujący region, lokalne dziedzictwo historyczne, kulturalne i kulinarne, z naciskiem na inwestycje realizowane  w ramach dotacji pozyskiwanych przez LGD. Zostanie to osiągnięte m.in. poprzez realizację zdjęć w ruchu i w różnych planach a także zdjęć lotniczych - aerofotografia, szybki montaż, wykorzystanie podkładu muzycznego, elementów graficznych i animacji.

w tym:

- opracowanie scenariusza i produkcję filmu (5 filmów ok. 10 minutowych dla gmin: Igołomia- Wawrzeńczyce, Kocmyrzów- Luborzyca, Michałowice, Wielka Wieś, Zielonki – każda gmina jeden film) promujący obszar na którym działa LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa.

- opracowanie scenariusza i produkcję filmu (1 film ok. 20-30 minutowego) promującego obszar oraz działania LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa

- opracowanie krótkiego 1-2 minutowego spotu reklamowego o filmie, promującego obszar oraz działania LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa, przeznaczonego do publikacji w Internecie, prezentacji na szkoleniach itp.

Filmy mają pełnić funkcję:

  • Informacyjną o działaniach prowadzonych przez LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz mają pokazać unikatowość i specyfikę kulturową i przyrodniczą obszaru LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa. Filmy maja w sposób nowatorski ukazywać specyfikę, niepowtarzalność regionu i jego mieszkańców,
  • Promocyjną obszaru LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa, jego walorów, turystycznych, historycznych, kulturowych i inwestycyjnych.

Założenia dotyczące filmów:

- opracowanie scenariusza o działalności i obszarze LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa (w tym 5 gmin)

- aranżacja podkładu muzycznego

- montaż i udźwiękowienie

- zapis całości materiałów kamerą w formacie FullHD

- w filmach znajdą się elementy animacji (napisy i logotypy)

- opracowanie graficzne, montaż, udźwiękowienie, aranżacja podkładu muzycznego, lektor

- konwersja gotowych klipów do różnych formatów wizyjnych

- Filmy zostaną zamieszczone na stronach internetowych, portalach społecznościowych oraz serwisach internetowych jak YouTube.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację operacji 55 000, 00 zł.

Ww. operacja będzie realizowana przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa jako operacja własna pod warunkiem, że nikt inny uprawniony do wsparcia, w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie internetowej www.koronakrakowa.pl nie zgłosi zamiaru realizacji takiej operacji.

 

1. Termin i miejsce składania informacji o zamiarze realizacji operacji:

Termin składania formularza zgłoszeniowego: od 13.01.2020 do 14.02.2020 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. Zgłoszenia, które wpłyną do biura LGD po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane. Miejsce składania formularza zgłoszeniowego: Biuro Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa ul. Włodzimierza Szomańskiego 1, 32-091 Zagórzyce Dworskie.

2. Tryb składania informacji o zamiarze realizacji operacji:

Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w puncie 2 ogłoszenia na „Formularzu zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD” w formie papierowej w jednym egzemplarzu. Formularz zgłoszenia składany jest przez Wykonawcę osobiście, przez pełnomocnika lub przez inną osobę upoważnioną. Zgłoszenia nadsyłanie droga pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.

Kryteria wyboru operacji.

Kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie www.koronakrakowa.pl w zakładce „Dotacje PROW 2014-2020 / Lokalna Strategia Rozwoju. Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji własnej wynosi: 50% możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów, która wynosi 14 pkt., tj. 7 pkt.

3. Informacja o wymaganych dokumentach:

- Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD,

- Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów podmiotowych uprawniających do ubiegania się o wsparcie w tym dla:

a) osób fizycznych: kopia dokumentu tożsamości potwierdzona za zgodność z oryginałem lub/i (jeśli dotyczy) oryginał zaświadczenia z właściwej Ewidencji Ludności o miejscu pobytu stałego lub czasowego, w przypadku gdy dowód osobisty został wydany na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania domów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U.poz.212), zgodnie z którym w treści dowodu brak jest adresu zameldowania lub gdy jest ono różne od miejsca zameldowania na pobyt stały, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku w/s zamiaru realizacji operacji;

b) osób prawnych:

- kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem umowy spółki lub statut spółdzielni, innej osoby prawnej zainteresowanej złożeniem wniosku w/s zamiaru realizacji operacji;

- kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem zaświadczenia o posiadaniu osobowości prawnej przez kościelną jednostkę organizacyjną wystawione przez Wojewodę lub Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku w/s zamiaru realizacji operacji;

c) jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej , której ustawa przyznaje zdolność prawną: kopia dokumentu/ów określających lub potwierdzających: zdolność prawną oraz posiadanie siedziby lub prowadzenie działalności na obszarze objętym LSR;

d) spółek cywilnych: kopia umowy spółki oraz dokumentów, o których mowa wyżej w pkt.(a) – (c) dotyczących wszystkich wspólników.

Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa sporządzone na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia, wypełniony zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego ogłoszenia (dotyczy podmiotów wykonujących działalność gospodarczą).

4. Załączniki

Załącznik nr 1. Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji

Załącznik nr 2. Lokalne kryteria wyboru operacji własnych LGD

Załącznik nr 3. Karta oceny wykonawców

Załącznik nr 4. Procedura oceny i wyboru operacji własnych LGD

Załącznik nr 5. Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa

Załącznik nr 6. Zasady wypełniania oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa

Sonda dotycząca doradztwa

Sonda dotycząca wpływu realizacji LSR i działalności LGD na poprawę jakości życia na obszarze LGD

sonda lsr

Ocena satysfakcji z miejsca zamieszkania

sonda2

Język strony

enfrdeitptrues

Działaj Lokalnie

logo dzialajlokalnie

Kanał YouTube

Aplikacja Carotty

main icon

Archiwalna strona WWW

Polecamy

baner
baner

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

  
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk