logo naglowek

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa.
Instytucja Zarządzająca PROW 20140 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona www.koronakrakowa.pl współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.

Wznowienie prac Rady LGD

Uprzejmie informujemy, iż w Dzienniku Ustaw z dnia 15 maja 2020 r. pod poz. Nr. 875 opublikowano ustawę z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Na podstawie art. 46 pkt 20) ww. ustawy uchylony został art. 15 zzr i art. 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i 695), a co za tym idzie uchylone zostało zawieszenie wszystkich terminów procesowych, jak też uchylony został zakaz wydawania decyzji "negatywnych".

 

Przedmiotowe przepisy uchylające zawieszenie biegu terminów wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, tj. 24 maja 2020 r.. Oznacza to, iż formalnie od 24 maja 2020 r., możliwe będzie właściwe procedowanie wszystkich spraw w trybie znanym sprzed ogłoszenia stanu epidemii, tj. zarówno SWM, jak i rady LGD mogą wydawać negatywne decyzje, "nie uwzgledniające żądania strony w całości", czy też SWM może pozostawiać sprawy bez rozpatrzenia. Dzięki temu przepisowi będziemy mogli wszyscy powrócić na standardowe tryby procedowania spraw.

Jednocześnie pragnę przypomnieć, iż do spraw w ramach naborów ogłaszanych przez LGD oraz oceny złożonych w ich ramach wniosków zastosowanie ma art. 67 b ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 (zmiana wprowadzona ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2) w brzmieniu:

"Art. 67b

1. W przypadku uchybienia terminu w toku postępowania w sprawie o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej z przyczyn związanych z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322, 374 i 567) w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 lub wprowadzeniem stanu nadzwyczajnego w związku z zakażeniami tym wirusem, należy przywrócić ten termin, jeżeli czynność, dla której określony był termin została dopełniona nie później niż w terminie 60 dni po ustaniu tych przyczyn. Przywrócenie terminu nie ma wpływu na przyznawanie pomocy lub pomocy technicznej innym podmiotom".

Obowiązujący stan prawny oznacza, że w przypadku niezłożenia uzupełnień (na wezwanie rady LGD lub wezwanie SWM) w terminie wskazanym w wezwaniu do złożenia uzupełnień z przyczyn związanych z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 lub wprowadzeniem stanu nadzwyczajnego w związku z zakażeniami tym wirusem, istnieje możliwość ich złożenia w terminie późniejszym wraz z prośbą o przywrócenie terminu. Należy mieć jednak na uwadze, że brak złożenia uzupełnień na dzień zakończenia przez LGD oceny pozostałych wniosków w konkretnym naborze, spowoduje, że w sytuacji jeśli dokumenty, jakie Wnioskodawca przedłożył we wniosku o przyznanie pomocy są niewystarczające do pozytywnego zakończenia oceny, rada LGD nie umieści wniosku na liście operacji wybranych do dofinansowania, natomiast SWM może pozostawić taki wniosek bez rozpatrzenia.

Jeśli Wnioskodawca złoży uzupełnienia po terminie określonym w wezwaniu wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do ich złożenia i spełni warunki wskazane w art. 67b ust. 1 ww. ustawy, rada LGD winna rozpatrzyć je pozytywnie, jednak nie oznacza to automatycznego "wejścia" na listę rankingową po ocenie punktowej. Lista rankingowa po ocenie merytorycznej będzie tworzona w oparciu o pozytywnie ocenione wnioski na dzień zakończenia oceny. Może spowodować to sytuację, że do czasu złożenia przez Wnioskodawcę wniosku o przywrócenie terminu wraz z uzupełnieniami pozwalającymi na jego pozytywną ocenę, pula środków w ramach danego naboru zostanie już wyczerpana i mimo późniejszej wysokiej oceny punktowej, nie otrzyma on pomocy. Podobnie w przypadku niezłożenia w terminie uzupełnień/wyjaśnień do SWM, wniosek zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia, a zwolniona pula środków przeznaczona może być na kolejny wniosek oczekujący.

Sonda dotycząca doradztwa

Sonda dotycząca wpływu realizacji LSR i działalności LGD na poprawę jakości życia na obszarze LGD

sonda lsr

Ocena satysfakcji z miejsca zamieszkania

sonda2

Język strony

enfrdeitptrues

Działaj Lokalnie

logo dzialajlokalnie

Kanał YouTube

Aplikacja Carotty

main icon

Archiwalna strona WWW

Polecamy

baner
baner

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

  
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk