logo naglowek

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa.
Instytucja Zarządzająca PROW 20140 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona www.koronakrakowa.pl współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.

Nabór nr 5/2021/G

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa działająca na terenie gmin: Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów- Luborzyca, Michałowice, Wielka Wieś, Zielonki informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
na zadania w zakresie: Zachowanie dziedzictwa lokalnego - w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego Grant Lokalne dziedzictwo kulturowe

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 12.10.2021 do 27.10.2021.

Miejsce i tryb składania wniosków:

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa ul. Włodzimierza Szomańskiego 1, 32-091 Zagórzyce Dworskie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

Wniosek o powierzenie grantu należy złożyć w formie:
1. jeden egzemplarz wniosku z załącznikami w wersji papierowej na formularzu udostępnionym wraz z ogłoszeniem o naborze,
2. jeden egzemplarz wniosku w wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD).
W trakcie naboru wniosków oraz na każdym etapie oceny i wyboru grantobiorców, Grantobiorcy przysługuje prawo do wycofania wniosku. W terminie składania wniosków Grantobiorca może również wycofać pojedyncze deklaracje. W tym celu Grantobiorca powinien złożyć w Biurze LGD pismo wycofujące podpisane przez Grantobiorcę lub pełnomocnika lub osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Grantobiorcy.

Zakres tematyczny operacji:
Cel ogólny I CO1.0: Świadome i aktywne społeczeństwo dysponujące odpowiednim zapleczem infrastrukturalnym.

Cel szczegółowy CS1.1: Odpowiedzialne i aktywne lokalne społeczności posiadające kompetencje do podnoszenia jakości życia.

Przedsięwzięcie P1.1.4 : Projekty edukacyjne, ekologiczne oraz z obszaru ochrony, zachowania i/lub promocji dziedzictwa lokalnego.

Wskaźnik produktu właściwy w ramach naboru: Liczba podmiotów działających w sferze ochrony, zachowania i/lub promocji dziedzictwa lokalnego, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR – 9 podmiotów.

Wskaźnik rezultatu: Właściwy dla przyjętego wskaźnika produktu w ramach naboru- Liczba projektów wykorzystujących lokalne zasoby przyrodnicze, kulturowe, historyczne, turystyczne, produkty lokalne.

Wartość zadania (całkowita wartość zadania w tym koszty niekwalifikowalne) nie może być wyższa niż 50 000 zł oraz niższa niż 5 000 zł

Intensywność wsparcia: do 100% kosztów kwalifikowalnych

Wysokość grantu (kwota dotacji) w ramach naboru: od 5 000,00 zł do 16 835,00 zł.

Limit środków dostępny w naborze: 151 520,00 PLN (37 880 EUR)

Beneficjenci: muszą spełniać warunki określone w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (§ 13 ust 1 pkt 6.)

Zgodnie z § 13 ust 1 pkt 6 pomoc na projekt grantowy jest przyznawana, jeżeli każdy grantobiorca spełnia warunki określone w § 3 ust. 1 lub 4 i § 4 ust. 1 pkt 4 i 7 Rozporządzenia oraz nie wykonuje działalności gospodarczej, z tym że w przypadku grantobiorcy, który zgodnie ze swoim statutem w ramach swojej struktury organizacyjnej powołał jednostki organizacyjne, takie jak sekcje lub koła, pomoc jest przyznawana nawet gdy:
a) warunek określony w § 3 ust. 1 pkt 2 nie jest spełniony, jeżeli obszar działalności grantobiorcy i jego jednostki organizacyjnej pokrywa się z obszarem wiejskim objętym LSR, a realizacja zadania, na które jest udzielany grant, jest związana z przedmiotem działalności danej jednostki organizacyjnej,
b) grantobiorca wykonuje działalność gospodarczą, jeżeli realizacja zadania, na które jest udzielany grant, nie jest związana z przedmiotem tej działalności, ale jest związana z przedmiotem działalności jednostki organizacyjnej grantobiorcy.

Wsparcie udzielane jest w formie: refundacji kosztów.

Warunki udzielenia wsparcia:
1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
2.Zgodność zadania z zakresem tematycznym projektu grantowego wskazanym w ogłoszeniu o naborze.
3.Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) tj. zgodność operacji z celami ogólnymi, celami szczegółowymi oraz wskaźnikami zawartymi w LSR.
4.Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
5.Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

Ponadto aby zadanie mogło zostać wybrane przez LGD do wsparcia, musi spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; (Dz.U.2019 poz. 664 z późn. zm.)

Kryteria wyboru operacji:
Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.koronakrakowa.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.
Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 50% z możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów tj. 14.

Pozycja na liście rankingowej:
Pomoc przysługuje Grantobiorcom według kolejności uszeregowanej od największej liczby punktów uzyskanych przez operację w zakresie oceny zgodności z kryteriami wyboru.
W przypadku, gdy dwie lub więcej zadań uzyskało w procesie oceny zgodności z kryteriami wyboru taką samą liczbę punktów, o miejscu na liście Grantobiorców decyduje liczba punktów uzyskanych w wyniku oceny według kryteriów wskazanych jako premiujące. Gdy nadal nie jest możliwe ustalenia kolejności zadań, tzn. gdy dwa lub więcej zadań uzyskało w ocenie taką samą liczbę punktów w kryteriach wskazanych jako premiujące, o miejscu na liście grantobiorców decyduje data i godzina wpływu wniosku.

Formularz wniosku o powierzenie grantu, oraz formularz wniosku o rozliczenie grantu, formularz umowy o powierzenie grantu, i sprawozdania końcowego realizacji zadania są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa miejscowość: ul. Włodzimierza Szomańskiego 1, 32-091 Zagórzyce Dworskie w godz. od 7.30 do 15.30.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów:
1. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udzielenia wsparcia i kryteriów wyboru operacji.
2. Dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca posiada:
- doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub
- zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub
- kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować jeżeli jest osobą fizyczną, lub
- wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować.
3. Oświadczenie właściciela/ współwłaściciela nieruchomości
4. Oświadczenie o złożeniu tożsamej wersji papierowej i elektronicznej wniosku o przyznanie pomocy i załączników – Załącznik wymagany wówczas, gdy w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze Generator wniosków przestanie działać.
5. Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych składane do wniosku o powierzenie grantu.

Wnioskodawca składa w Biurze LGD dokumentację wersji elektronicznej i papierowej – 1 komplet

Dodatkowe informacje:
W okresie trwania naboru w godzinach pracy Biura dla potencjalnych wnioskodawców prowadzone jest bezpłatne doradztwo zgodnie z Regulaminem doradztwa. Z uwagi na intensywną pracę organizacji w tym okresie oraz chęć udzielenia rzetelnej i kompletnej informacji osobom zainteresowanym, niezbędnej dla prawidłowego wypełnienia wniosku, prosimy o wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie terminu doradztwa.
Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa oraz pod numerem tel., 12 346 43 12, 664 067 821 w godz. od 7.30 do 15.30

Uwagi usprawniające złożenie wniosku:
1. Wniosek powinien być wypełniony we wszystkich polach. Jeśli jakieś polecenie/ pytanie nie dotyczy Wnioskodawcy należy wpisać „-”, a w przypadku danych liczbowych wstawić wartość „0,00”.
2. Wniosek wraz z załącznikami powinien być podpisany we wszystkich wymaganych polach.
3. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć na obowiązującym formularzu w formie papierowej i elektronicznej (płyta CD/DVD – zawiera formularz wniosku w wersji edytowalnej).
4. Dokumentacja konkursowa powinna być umieszczona np. w skoroszycie/ segregatorze itp., a dokumenty, które mają wiele stron powinny być spięte w jeden dokument.
5. Załączniki powinny być ułożone zgodnie z kolejnością wpisu w sekcji wniosku „Wykaz załączników”. Załączniki mające większą liczbę stron należy spiąć w jeden dokument. Proszę pamiętać o uwzględnieniu w wykazie załączników wszystkich załączanych dokumentów – szczególnie mowa o załącznikach dodatkowych (innych) nie ujętych w wykazie załączników.
6. Przy składaniu wniosku należy przedłożyć do wglądu oryginały dokumentów, które wymagają potwierdzenia za zgodność z oryginałem.

 

Załączniki:

Ogłoszenie o naborze

1. Wniosek o powierzenie grantu
2. Materiał pomocniczy Granty
3. Kryteria dla grantobiorców
4. Karta oceny zgodności z PROW
5. Lokalna Strategia Rozwoju
6. Oświadczenie o złożeniu tożsamych wersji papierowych i elektronicznych
7. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
8. Oświadczenie o właściciela nieruchomości
9. Procedura grantowa
10. Wniosek o rozliczenie grantu
11. Sprawozdanie z realizacji grantu
12. Umowa o powierzenie grantu
13. Oświadczenie o niekomercyjnym charakterze zadania

 

 

Sonda dotycząca doradztwa

Sonda dotycząca wpływu realizacji LSR i działalności LGD na poprawę jakości życia na obszarze LGD

sonda lsr

Ocena satysfakcji z miejsca zamieszkania

sonda2

Język strony

enfrdeitptrues

Działaj Lokalnie

logo dzialajlokalnie

Kanał YouTube

Aplikacja Carotty

main icon

Archiwalna strona WWW

Polecamy

baner
baner

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

  
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk