Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa zo­bo­wią­zu­je się za­pew­nić do­stęp­ność swo­jej stro­ny in­ter­ne­to­wej zgod­nie z prze­pi­sa­mi usta­wy z dnia 4 kwiet­nia 2019 r. o do­stęp­no­ści cy­fro­wej stron in­ter­ne­to­wych i apli­ka­cji mo­bil­nych pod­mio­tów pu­blicz­nych. Oświad­cze­nie w spra­wie do­stęp­no­ści ma za­sto­so­wa­nie do stro­ny in­ter­ne­to­wej https://​koronakrakowa.pl/.

Data pu­bli­ka­cji stro­ny in­ter­ne­to­wej: 2024-02-10.

Data ostat­niej istot­nej ak­tu­ali­za­cji: 2022-02-09.

Stro­na in­ter­ne­to­wa jest czę­ścio­wo zgod­na z usta­wą z dnia 4 kwiet­nia 2019 r. o do­stęp­no­ści cy­fro­wej stron in­ter­ne­to­wych i apli­ka­cji mo­bil­nych pod­mio­tów pu­blicz­nych z po­wo­du nie­zgod­no­ści lub wy­łą­czeń wy­mie­nio­nych po­ni­żej:

  • Brak wymaganego kontrastu minimalnego, w niektórych miejscach na stronie.
  • Informacje zamieszczone w formie załączników nie są dostępne cyfrowo w całości. Część z nich pochodzi od podmiotów zewnętrznych i zostały przekazane do publikacji wyłącznie w postaci papierowej wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej (skany). W czę­ści „In­for­ma­cje zwrot­ne i dane kon­tak­to­we” ni­niej­szej de­kla­ra­cji opi­sa­ny jest al­ter­na­tyw­ny spo­sób do­stę­pu.

De­kla­ra­cję spo­rzą­dzo­no dnia: 2024-02-10.

De­kla­ra­cja zo­sta­ła ostat­nio pod­da­na prze­glą­do­wi dnia: 2024-02-10.

Każdy ma prawo do wy­stą­pie­nia z żą­da­niem za­pew­nie­nia do­stęp­no­ści cy­fro­wej stro­ny in­ter­ne­to­wej, apli­ka­cji mo­bil­nej lub ja­kie­goś ich ele­men­tu. Można także za­żą­dać udo­stęp­nie­nia in­for­ma­cji za po­mo­cą al­ter­na­tyw­ne­go spo­so­bu do­stę­pu, na przy­kład przez od­czy­ta­nie nie­do­stęp­ne­go cy­fro­wo do­ku­men­tu, opi­sa­nie za­war­to­ści filmu bez au­dio­de­skryp­cji itp. Żą­da­nie po­win­no za­wie­rać dane osoby zgła­sza­ją­cej żą­da­nie, wska­za­nie, o którą stro­nę in­ter­ne­to­wą lub apli­ka­cję mo­bil­ną cho­dzi oraz spo­sób kon­tak­tu. Je­że­li osoba żą­da­ją­ca zgła­sza po­trze­bę otrzy­ma­nia in­for­ma­cji za po­mo­cą al­ter­na­tyw­ne­go spo­so­bu do­stę­pu, po­win­na także okre­ślić do­god­ny dla niej spo­sób przed­sta­wie­nia tej in­for­ma­cji.

Pod­miot pu­blicz­ny po­wi­nien zre­ali­zo­wać żą­da­nie nie­zwłocz­nie, nie póź­niej niż w ciągu 7 dni od dnia wy­stą­pie­nia z żą­da­niem. Je­że­li do­trzy­ma­nie tego ter­mi­nu nie jest moż­li­we, pod­miot pu­blicz­ny nie­zwłocz­nie in­for­mu­je o tym wno­szą­ce­go żą­da­nie, kiedy re­ali­za­cja żą­da­nia bę­dzie moż­li­wa, przy czym ter­min ten nie może być dłuż­szy niż 2 mie­sią­ce od dnia wy­stą­pie­nia z żą­da­niem. Je­że­li za­pew­nie­nie do­stęp­no­ści cy­fro­wej nie jest moż­li­we, pod­miot pu­blicz­ny może za­pro­po­no­wać al­ter­na­tyw­ny spo­sób do­stę­pu do in­for­ma­cji.

W przy­pad­ku, gdy pod­miot pu­blicz­ny od­mó­wi re­ali­za­cji żą­da­nia za­pew­nie­nia do­stęp­no­ści lub al­ter­na­tyw­ne­go spo­so­bu do­stę­pu do in­for­ma­cji, wno­szą­cy żą­da­nie może zło­żyć skar­gę w spra­wie za­pew­nia­na do­stęp­no­ści cy­fro­wej stro­ny in­ter­ne­to­wej, apli­ka­cji mo­bil­nej lub ele­men­tu stro­ny in­ter­ne­to­wej, lub apli­ka­cji mo­bil­nej.

Po wy­czer­pa­niu wska­za­nej wyżej pro­ce­du­ry można także zło­żyć wnio­sek do Rzecz­ni­ka Praw Oby­wa­tel­skich: www.​rpo.​gov.​pl.

Do­stęp­ność ar­chi­tek­to­nicz­na

Sie­dzi­ba Stowarzyszenia znajduje się pod adresem ul. Włodzimierza Szomańskiego 1, 32-091 Zagórzyce Dworskie w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagórzycach. Biuro jest dobrze oznakowane i widoczne z każdej strony.

Można skorzystać z ogólnodostępnego parkingu zlokalizowanego bezpośrednio przy budynku. Na parkingu nie ma wyznaczonych żadnych miejsc parkingowych.

Do bu­dyn­ku pro­wa­dzi 1 wej­ście od stro­ny pętli autobusowej zlokalizowanej po prawej stronie bu­dyn­ku. Droga do wejścia jest częściowo wyasfaltowana, a częściowo jest to betonowy chodnik o długości ok. 4 metrów od parkingu. Wej­ście znaj­du­je się na par­te­rze, nie pro­wa­dzą do niego scho­dy.

Biuro Stowarzyszenia znajduje się na parterze. Drzwi, które otwierają się do wewnątrz, musisz otworzyć ręcznie, ale ich otworzenie nie wymaga dużej siły. Drzwi mają wygodną i ergonomiczną klamkę.

Ciągi poziome są częściowo dostępne dla osób na wózkach.

Do bu­dyn­ku można wejść z psem asy­stu­ją­cym i psem prze­wod­ni­kiem.

W bu­dyn­ku nie ma to­a­let dla osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi.

W bu­dyn­ku nie ma pętli in­duk­cyj­nych.

W bu­dyn­ku nie ma ozna­czeń w al­fa­be­cie Bra­il­le’a ani ozna­czeń kon­tra­sto­wych lub w druku po­więk­szo­nym dla osób nie­wi­do­mych i sła­bo­wi­dzą­cych.

W bu­dyn­ku nie jest do­stęp­ny tłu­macz pol­skie­go ję­zy­ka mi­go­we­go.