Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa zostało powołane dnia 9 marca 2006 roku, członkami założycielami byli przedstawiciele społeczności lokalnej regionu 7 gmin:

 • Liszki,
 • Zabierzów,
 • Michałowie,
 • Wielka Wieś,
 • Zielonki,
 • Kocmyrzów-Luborzyca,
 • Igołomia-Wawrzeńczyce,

położonych na północ od Krakowa. Do 1 lipca 2015 roku teren naszego działania obejmował obszar pięciu graniczących z Krakowem gmin:

 • Igołomia- Wawrzeńczyce,
 • Kocmyrzów- Luborzyca,
 • Michałowice,
 • Wielka Wieś 
 • Zielonki.

Natomiast od września 2022r. do grona naszych członków dołączyła Gmina Słomniki.

Od roku 2009 Stowarzyszenie działa jako Lokalna Grupa Działania, która na drodze konkursu została wybrana przez Samorząd Województwa Małopolskiego do wdrażania w latach 2009-2015 Lokalnej Strategii Rozwoju.

W ramach tego Programu w latach 2007-2013 przy wykorzystaniu dotacji unijnych udało się zrealizować ponad 120 projektów o łącznej wartości blisko 10 000 000,00 zł.
Od roku 2014 do 2023 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizujemy Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) 2014-2020. Prowadzone przez nas nabory wniosków skierowane są zarówno do organizacji pozarządowych, jak i lokalnych przedsiębiorców i osób indywidualnych. W roku 2023 nasze Stowarzyszenie podpisało umowę na realizację strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętej Planem Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 i programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, czyli po raz pierwszy wdrażamy wielofunduszową Lokalną Strategię Rozwoju.

Stowarzyszenie realizuje działania, które przyczyniają się do wzrostu atrakcyjności i rozwoju gospodarczego całego obszaru Lokalnej Grupy Działania poprzez aktywizację społeczeństwa i wykorzystanie unikalnych walorów historycznych, kulturowych i przyrodniczych obszaru.

Głównymi celami Stowarzyszenia są m.in. działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, wspieranie udziału organizacji pozarządowych w promocji i rozwoju obszarów wiejskich, aktywizowanie i integrowanie lokalnej społeczności, promowanie regionu i produktów lokalnych, podejmowanie inicjatyw na rzecz ochrony, promocji i edukacji dotyczącej bogactwa dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, rozwój turystyki.

Od początku istnienia sięgamy po różnego rodzaju środki finansowe zarówno unijne jak i krajowe, które pozwalają na realizację projektów edukacyjnych, artystycznych, a także rozwijających działalność gospodarczą oraz pozarządową.