RODO = Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa z siedzibą przy ul. Włodzimierza Szomańskiego 1 (32-091) w Zagórzycach Dworskich., zwane dalej Korona Krakowa.

Jakie dane osobowe przetwarza Administrator?

Korona Krakowa jako administrator danych osobowych w rozumieniu RODO przetwarza w szczególności następujące dane osobowe:
• Dane osobowe kontrahentów oraz ich przedstawicieli (dane firm* oraz osób kontaktowych – podstawowe dane służące do wystawiania oraz księgowania faktur (nazwa, NIP, adres prowadzenia działalności gospodarczej) oraz do kontaktu (imię, nazwisko, nazwa firmy, stanowisko pracy, adres e-mail, numer telefonu))
• Osoby przesyłające zapytania poprzez formularze kontaktowe, pocztę e-mail oraz telefonicznie (podstawowe dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail) podawane przez osoby w związku z pytaniami przesyłanymi do administratora)
• Dane osobowe Wnioskodawców / Beneficjentów i innych osób** przetwarzane w związku z pozyskiwaniem i oceną wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność) (imię, nazwisko, nazwisko rodowe, data i miejsce urodzenia, obywatelstwo, Numer PESEL, adres zamieszkania, adres do korespondencji, numer telefonu, wykształcenie, numer i seria dowodu osobistego, stan cywilny, numer rachunku bankowego, wysokość wynagrodzenia, informacje dotyczące planowanej inwestycji, inne dane zamieszczone przez wnioskodawcę w złożonych dokumentach)
• Dane osobowe przetwarzane w ramach programu „Działaj Lokalnie” (imię/imiona, nazwisko, telefon, adres e-mail, dane przekazywane we wniosku grantowym, wizerunek (zdjęcia, filmy))

* – Dane firm traktowane są jako dane osobowe tylko i wyłącznie w sytuacji, w której pozwalają na identyfikację osób ich dotyczących. Dane spółek kapitałowych nie są tratowane jak dane osobowe.
** – Pełna lista osób:

–  podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy (wnioskodawca) / beneficjent ,
– pełnomocnik wnioskodawcy / beneficjenta
– osoba upoważniona do reprezentowania wnioskodawcy / beneficjenta
– właściciel / współwłaściciel / posiadacz / współposiadacz nieruchomości
– współwłaściciel przedsiębiorstwa beneficjenta
– małżonek beneficjenta
– małżonek współwłaściciela przedsiębiorstwa beneficjenta
– grantobiorca

Na jakich zasadach Administrator przetwarza moje dane osobowe?

Poniżej zaprezentowano zasady przetwarzania Państwa danych osobowych (w szczególności wyjaśniono jakie podmioty mogą posiadać do nich dostęp, jak długo będą one przechowywane oraz jakie są podstawy ich przetwarzania).

Dane osobowe kontrahentów oraz ich przedstawicieli

• Cele i podstawy przetwarzania danych: Dane osobowe kontrahentów będą przetwarzane dla celów realizacji umów zawartych pomiędzy stronami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umów, których są Państwo stroną) oraz wypełnienia obowiązków nałożonych na administratora na podstawie obowiązujących przepisów prawa (Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (w szczególności w zakresie wystawiania i przechowywania faktur VAT), wynikających m. in. z Ustawy o Rachunkowości oraz Ustawy o VAT a także dla celów dochodzenia i obrony roszczeń (Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes administratora danych jakim jest dochodzenie i obrony roszczeń). Dane osobowe przedstawicieli kontrahentów będą przetwarzane dla celów kontaktowych, w tym w celu nawiązania i prowadzenia kontaktów (Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadnionego interesu administratora danych jakim jest zapewnienie kontaktu z kontrahentem oraz zapewnienie realizacji umów zawartych z kontrahentami) a także dla celów wypełnienia obowiązków nałożonych na administratora na podstawie obowiązujących przepisów prawa (Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze). Dane osobowe przedstawicieli kontrahentów mogą być również przetwarzane dla celów dochodzenia i obrony roszczeń (Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes administratora danych jakim jest dochodzenie i obrony roszczeń).
• Odbiorcy danych: Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także podmioty wspierające Korona Krakowa w zakresie usług IT (w szczególności hostingodawcy).
• Okres przechowywania: Dane osobowe kontrahentów oraz ich przedstawicieli będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jednakże nie krócej niż wymagają tego obowiązujące przepisy prawa/do czasu wygaśnięcia roszczeń.
• Przekazywanie danych poza EOG: Korona Krakowa nie zamierza przekazywać danych osobowych kontrahentów oraz ich przedstawicieli poza Europejski Obszar Gospodarczy.
• Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / profilowanie: Korona Krakowa nie podejmuje decyzji opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (w odniesieniu do wyżej opisanych celów przetwarzania danych).
• Dobrowolność / obowiązek podania danych: Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do prowadzenia kontaktów biznesowych z Korona Krakowa oraz realizacji łączących strony umów. Podanie danych w zakresie wymaganym przez przepisy prawa jest obowiązkowe.
Dane osobowe Wnioskodawców / Beneficjentów i innych osób przetwarzane w związku z pozyskiwaniem i oceną wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność)
W odniesieniu do danych przetwarzanych w związku z pozyskiwaniem i oceną wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, administratorem tych danych jest również:
• Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa; info@arimr.gov.pl , iod@arimr.gov.pl
• Samorząd Województwa Małopolskiego z siedzibą w Krakowie (ul. Racławicka 56,30-017 Kraków); urzad@umwm.pl

Z pełną treścią klauzuli informacyjnej RODO dotyczącej poddziałania 19.2 PROW 2014-2020 mogą się Państwo zapoznać tutaj

Dane osobowe przetwarzane w ramach programu „Działaj Lokalnie”

W odniesieniu do danych przetwarzanych w ramach programu „Działaj Lokalnie, administratorem tych danych są również:
• Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce oraz fundator programu „Działaj Lokalnie” (Polsko-Amerykańska Fundacji Wolności, której obowiązki jako administratora w zakresie wynikającym z RODO realizuje Przedstawicielstwo w Polsce Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, ul. Królowej Marysieńki 48, 02-954 Warszawa
• podmioty udzielające finansowania na rzecz programu „Działaj Lokalnie”

Z pełną treścią klauzuli informacyjnej RODO dotyczącej programu „Działaj Lokalnie” mogą się Państwo zapoznać pod adresem: https://koronakrakowa.pl/attachments/article/476/Klauzula_informacyjna_ODL_RODO.pdf

Osoby przesyłające zapytania poprzez formularze kontaktowe, pocztę e-mail oraz telefonicznie

• Cele i podstawy przetwarzania danych: Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji elektronicznej oraz realizacji działań podjętych na Państwa prośbę (Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora danych jakim jest prowadzenie korespondencji elektronicznej oraz realizacja działań podjętych na prośbę osób, których dane dotyczą).
• Odbiorcy danych: Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także dostawcy infrastruktury oraz usług IT przetwarzający dane na zlecenie Korony Krakowa.
• Okres przechowywania: Przetwarzane przez administratora dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia korespondencji elektronicznej oraz następnie w celach archiwalnych przez okres określony w instrukcji kancelaryjnej administratora.
• Przekazywanie danych poza EOG: Korona Krakowa nie zamierza przekazywać danych osobowych kontrahentów oraz ich przedstawicieli poza Europejski Obszar Gospodarczy.
• Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / profilowanie: Korona Krakowa nie podejmuje decyzji opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (w odniesieniu do wyżej opisanych celów przetwarzania danych).
• Dobrowolność / obowiązek podania danych: Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wymiany korespondencji elektronicznej lub podejmowania działań podjętych na Państwa prośbę.

Jakie prawa przysługują mi w związku z przetwarzaniem przez Koronę Krakowa moich danych osobowych?

Posiadają Państwo stosownie do sytuacji prawo do:
• żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, a także do przenoszenia swoich danych osobowych;
• wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody, nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych;
• wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Gdzie mogę się skontaktować w związku z pytaniami dotyczącymi przetwarzania moich danych osobowych oraz realizacją przysługujących mi praw?

Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować pod poniższe dane kontaktowe:

Dane kontaktowe administratora danych:

Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa: ul. Włodzimierza Szomańskiego 1, 32-091 Zagórzyce Dworskie.
Adres e-mail: info@koronakrakowa.pl

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Adres e-mail: lgdkorona@inspektor-danych.info

Informacje dotyczące plików cookie

O zasadach stosowania plików cookie przez Administratora mogą Państwa przeczytać więcej w tym miejscu.